Offerplatsen

Resultaten från forskningsundersökningarna av Offerplats Finnestorp har varit enastående. De visar att det från Kristi födelse och upp till 600 år framåt i tiden skedde upprepade offerhandlingar i våtmarken vid Finnestorp. Samtidigt pågick det omtumlande omvälvningar i såväl det omgivande landskapet som i den dåtida omvärlden. Finnestorp med dess fantastiska föremål är en del av denna spännande historia. Här vid Finnestorp finner vi försöken att genom offer påverka gudarna och via deras välvilja hjälpa till att öka fruktbarheten hos människor och djur men även en önskan om rikare skördar. Det som däremot dominerar på offerplatsen är alla de praktföremål som speglar den krigiska tid då det pågick en maktkamp som handlade om att ”skapa riken”.

De offrade vapnen är från en tid då nya gudar som Oden börjar tillbedjas och runor börjar användas. Detta är sagornas tid då kungariken skapades med svärd. Offerfynden med dess vapenutrustningar är en påminnelse om dessa våldsamma händelseförlopp. Offerplats Finnestorp är en lämning som benämns krigsbytesofferplats. Termen krigsbytesoffer refererar till de romerska krönikorna som beskriver ett offerskick hos bland annat germanerna och som bestod i att segraren offrade motståndarens vapenutrustningar till gudarna. Dessa tackoffer till gudarna skall enligt de antika författarna ha utförts i våtmarker. Våtmarken vid Finnestorp har visat prov på helt andra bevarande-förhållanden än vad arkeologer normalt är vana vid. En konsekvens av detta förhållande är att i offerplatsens gyttjiga sediment har påträffats ben, läder, trä och textil. Inom vissa partier av våtmarken förekommer även hästben i större mängder. Vid undersökningarna under 2000-talet påträffades allt från exklusiva praktfynd av brons och silver, till helt unika träkonstruktioner. De framgrävda föremålen härrör i stort sett enbart från den beridne krigarens utrustning – riddaren har gjort entré. Motsvarande föremål har tidigare påträffas över hela Europa. Skillnaden är att vi här kan räkna praktföremålen i hundratal och ännu fler ligger och väntar på att bli framtagna. De arkeologiska utgrävningarna har klarlagt att här finns en av Europas viktigaste ”historiska skatter” liggande rakt framför våra fötter.

Platsen för offer

Offerområdet utgörs till största delen av ett låglänt område som tidigare har varit ett våtmarksområde. Denna sankmark begränsas i norr av ån Lidan. I övrigt kantas det förmodade offerområdet av äldre odlingsmark. Rakt igenom sänkan, i nord-sydlig riktning, rinner Katebrobäcken. Bäcken antas tidigare ha haft ett naturligt dämme bestående av en liten sandig grusrygg som tvärar våtmarken i öst – västlig riktning (förmodligen samma utsträckning som dagens väg mellan Larv – Floby). Denna förhöjning har under äldre tid varit genombruten av Händenebäckens flöde ut mot Lidan. Denna naturliga tröskel har sannolikt resulterat i att sänkan har varit vattenfylld under stora delar av året. Även om sänkan har varit vattenfylld har djupet inte varit större än att de offrade föremålen har varit synliga för blotta ögat. Platsen har en vid geografisk utsträckning. Det är inte utan orsak att det kan misstänktas att offerplatsen med största sannolikhet har en ännu större utbredning än vad som har kunnat beläggas i dagsläget (vilken är ca 400 m N-S och 100 m Ö-V). Fornlämningsområdet har utifrån bevarings- och fyndförhållanden indelats i tre delytor (norr, mittre och söder). För att få mer information – gå till sidan med publikationer och hämta hem – Grävningsredogörelse för Offerplatsen Finnestorp 2000-2004.