Arkeologi

De första indikationerna på att detta är en mycket speciell plats var när man år 1902 anlade en väg över sankmarkerna vid Finnestorp. Dessa ingrepp i våtmarken var upptakten till en hundraårig arkeologisk historia. Man hittade stora mängder skelettdelar som huvudsakligen härrörde från häst. Förutom dessa ben hittade man svärdsfragment, lansspetsar, beslag till svärd och hästutrustningar. Dessa fynd resulterade i att det år 1904 utfördes en mindre arkeologisk undersökning under ledning av O. Frödin och G. Hallström. Under de följande sjuttio åren förefaller platsen i stort sett ha fallit i glömska. Det är först i samband med forskningsutgrävningarna under åren 2000 – 2004 som platsen radikalt fick omvärderas.

Kontaktperson: Bengt Nordqvist

Finansiärer

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser